Regulamin Sklepu Lui - Luiza Zaporowska

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy LUI dostępny pod adresem www.luizaporowska.pl prowadzony jest przez Luizę Zaporowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Lui - Luiza Zaporowska z siedzibą w Łuków, ul. A. Świętochowskiego 1a, 21-400 Łuków, NIP 8251844573, REGON 364124600, adres e-mail: luizaporowska.sklep@gmail.com, zwany dalej jako Sprzedawca.

 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego LUI, w szczególności warunki składania zamówienia, zakładania i modyfikowania konta, dokonywania płatności, koszty i sposoby dostaw, składania reklamacji, dokonywania zwrotów oraz inne obowiązki i uprawnienia osoby korzystającej ze sklepu internetowego zwanej dalej jako Klient.

 3. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego LUI jest zapoznanie się z regulaminem i jego akceptacja oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez zaznaczenie odpowiednich okienek typu checkbox widocznych w czasie składania zamówienia oraz przy zapisywaniu się do newslettera.

 4. Niniejszy regulamin będzie nieodpłatnie udostępniony Klientowi przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego i złożeniem zamówienia, za pośrednictwem linku znajdującego się na stronie głównej sklepu oraz pod adresem: www.luizaporowska.pl/content/11-regulamin.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Wiążąca dla klienta będzie treść regulaminu dostępnego na stronie głównej sklepu w momencie składania zamówienia. Zarejestrowani Klienci zostaną poinformowani o zmianie regulaminu w wiadomości e-mail wysłanej na 7 dni przed wejściem w życie regulaminu w nowym brzmieniu.

 6. Za pośrednictwem sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną produktów.

 7. Sklep internetowy LUI udostępnia również każdemu Klientowi bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną całodobowo przez wszystkie dni w roku. Usługami tymi są: formularz zamówienia, formularz rejestracji i logowania, konto oraz koszyk.

 8. Złożenie przez Klienta zamówienia w sklepie internetowym równoznaczne jest z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem są produktu zamówione przez klienta.

 9. W sklepie internetowym LUI dostępne będą aktualne informacje dotyczące dostępności poszczególnych produktów oferowanych przez Sprzedawcę.

 10. Zamówienia można składać 24h na dobę. Realizowanie zamówień odbywać się będzie w dni robocze: od poniedziałku do piątku. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy, będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 11. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.

 12. Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia, w szczególności danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione, w tym poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, że korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Klienta w sieci Internet.

 13. Umowy zawierane są w języku polskim i zgodnie z prawem polskim.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Do korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego LUI niezbędne jest urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet (komputer PC lub urządzenie mobilne), wyposażone w oprogramowanie umożliwiające przeglądanie witryn internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari lub inne kompatybilne).

 2. Do skorzystania ze sklepu internetowego przez Klienta niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

REJESTRACJA I WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA KLIENTA INDYWIDUALNEGO

 1. Zakupy w sklepie internetowym LUI możliwe są za pośrednictwem zarejestrowanego konta lub bez konieczności rejestracji konta w bazie danych sklepu.

 2. Rejestracja konta klienta indywidualnego przez Klienta możliwa będzie w trakcie procesu składania zamówienia lub pod adresem www.luizaporowska.pl/logowanie i polegać będzie na wypełnieniu stosownego formularza rejestracyjnego.

 3. W celu rejestracji konta konieczne jest podanie danych osobowych, a w szczególności: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu dostawy (jeśli jest inny niż adres zamieszkania), adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu kontaktowego.

 4. W przypadku, gdy Klientem jest osoba prawna lub osoba fizyczna niebędąca konsumentem (dokonująca zakupów w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej), konieczne jest także podanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz siedziby.

 5. Klient otrzyma dostęp do konta poprzez login, który będzie odpowiadał wskazanemu przy rejestracji adresowi e-mail.

 6. W celu zakończenia rejestracji użytkownika konieczne będzie wskazanie przez Klienta hasła odpowiadającego wymogom bezpieczeństwa (hasło powinno składać się z co najmniej 5 znaków).

 7. Do założenia konta przez Klienta niezbędne jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacja oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych poprzez zaznaczenie odpowiednich okienek typu checkbox widocznych w czasie procesu rejestracji konta.

 8. Umowa o korzystanie z konta klient jest nieodpłatna i zawarta zostaje na czas nieokreślony.

 9. Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia konta w każdym czasie poprzez przesłanie takiego oświadczenia woli Sprzedawcy na adres e-mail luizaporowska.sklep@gmail.com. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Sprzedawcę.

 10. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę prowadzenia konta z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli Klient narusza postanowienia regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Takie wypowiedzenie odbywać się będzie poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Złożenie zamówienia możliwe jest z wykorzystaniem konta klienta indywidualnego bądź z pominięciem rejestracji. W przypadku składania zamówienia z pominięciem rejestracji, konieczne będzie podanie przez Klienta danych osobowych i teleadresowych umożliwiających dostarczenie zamówionych produktów.

 2. Złożenie zamówienia przez Klienta polega na wybraniu przez Klienta produktów i ich ilości z oferty sklepu internetowego poprzez dodanie ich do koszyka, a następnie zatwierdzenie poprzez akceptację zawartości koszyka.

 3. W celu finalizacji zamówienia Klient zobowiązany jest do wyboru sposobu dostawy i formy płatności za zamówione produkty.

 4. Klient może modyfikować zamówienie, a w szczególności ilość i rodzaj zamawianych produktów oraz sposoby ich dostawy i formy płatności, do chwili ostatecznego złożenia zamówienia polegającego na potwierdzeniu szczegółów zamówienia przyciskiem “złóż zamówienie” znajdującego się na ostatnim etapie procesu zamówienia.

 5. W celu skutecznego potwierdzenia złożonego zamówienia przez Klienta, na adres e-mail podany przez Klienta przesłana zostanie wiadomość e-mail zawierająca podsumowanie złożonego zamówienia, a w szczególności ilości i rodzaju zamawianych produktów oraz sposób ich dostawy, formy płatności i adres doręczenia.

 6. Czas realizacji zamówienia trwa od 2 do 15 dni roboczych. W przypadku wybrania przez klienta formy płatności "płatność przelewem", "tpay.com" lub "PayPal" realizacja zamówienia rozpoczyna się od dnia uznania wpłaty na koncie Sprzedawcy (Nest Bank: 51 1870 1045 2083 1050 1137 0001) lub na koncie rozliczeniowym Sprzedawcy. Dla zamówień z wybraną formą płatności “gotówka przy odbiorze”, realizacja następuje po potwierdzeniu zamówienia e-mailem "przygotowanie w toku".

 7. Dla produktów z kategorii "Joga z Lui" sprzedaż zrealizowana jest w momencie opłacenia zamówienia przez Klienta. Wejście na wydarzenie stacjonarne następuje po podaniu Sprzedawcy przez Klienta numeru zamówienia i adresu e-mail, z którego nastąpił zakup biletu. Realizacja produktów online następuje poprzez przekazanie przez Sprzedawcę Klientowi kodu dostępu (link do spotkania oraz ID spotkania w ZOOM) - za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany przy składaniu zamówienia.

CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowych LUI są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek.

 2. Ceny wskazane przy produktach nie uwzględniają kosztów dostawy. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości całego zamówienia.

 3. Klient składający zamówienie w sklepie internetowym LUI może dokonać płatności w jeden z następujących sposobów:

  1. płatność przelew tradycyjnym na konto Nest Bank: 51 1870 1045 2083 1050 1137 0001

   właściciel konta: Lui - Luiza Zaporowska
   dane adresowe: ul. A. Świętochowskiego 1a, 21-400 Łuków
   w tytule wpisując numer zamówienia : “zamówienie nr…”

  2. gotówką przy odbiorze osobistym (należy przed wybraniem tej formy dostawy skontaktować się ze Sprzedawcą w celu potwierdzenia takiej możliwości)

  3. system płatności Tpay.com
  4. system płatności PayPal
 4. Klient zobowiązany jest opłacić zamówienie w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, czyli dnia potwierdzenia złożenia zamówienia.

 5. Ceny podane w sklepie internetowym LUI mogą ulec zmianie (w szczególności w ramach akcji promocyjnych lub wyprzedaży produktów), z zastrzeżeniem, iż warunki zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył zamówienie w sposób podany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej.

 6. Dokonanie zapłaty będzie skuteczne z chwilą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy dla zamówień z wybraną formą płatności “przelew tradycyjny”.

 7. W dniu uznania wpłaty Sprzedawca wystawia paragon fiskalny potwierdzający sprzedaż zakupionych produktów. Paragon jest dołączany do wysyłanego zamówienia. W przypadku, gdy Klientem jest osoba prawna lub osoba fizyczna niebędąca konsumentem, dowodem sprzedaży jest faktura, która zostanie wysłana w wiadomości e-mail na adres e-mail użyty przy rejestracji.

KOSZTY I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Dostawy zamówień realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że strony umowy postanowią inaczej.

 2. Przesyłki dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w momencie składania zamówienia, z zastrzeżeniem, że Klient może wybrać jedną z następujących form dostawy:

  1. list ekonomiczny wysyłany za pośrednictwem Poczty Polskiej S. A. - koszt 9,99 zł

  2. paczkomaty InPost - koszt 14,99 zł
  3. paczka wysyłana za pośrednictwem Poczty Polskiej S. A. - koszt 14,99 zł

  4. paczka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej - koszt 19,99 zł
  5. odbiór osobisty - bezpłatny (konieczny kontakt telefoniczny przed wybraniem tego sposobu dostawy: tel. 501-280-558).

  6. bilet ekonomiczny -bezpłatny - dostępny tylko dla produktów z kategorii "Joga z Lui"
  7. zamówienia o wartości od 270 zł - darmowa wysyłka (list ekonomiczny)
 1. Termin dostawy produktu do Klienta wynosi do 4 dni roboczych (chyba że w opisie produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inaczej), liczonych od momentu skompletowania i nadania zamówienia przez Sprzedawcę, czyli od momentu zakończenia procesu realizacji zamówienia.

 2. Termin gotowości produktu do odbioru przez Klienta w przypadku wybrania sposobu dostawy “odbiór osobisty” wynosi do 10 dni roboczych. O gotowości produktu do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w momencie składania zamówienia.

 3. Dla produktów z kategorii "Joga z Lui" sprzedaż zrealizowana jest w momencie opłacenia zamówienia przez Klienta. Wejście na wydarzenie następuje po podaniu Sprzedawcy przez Klienta numeru zamówienia i adresu e-mail, z którego nastąpił zakup biletu. Jeśli przy zakupie wydarzenia wybrana została forma płatności "zapłać przelewem" i Kupujący nie otrzymał potwierdzenia od Sprzedawcy, że płatność została zaksięgowana, to przy wejściu na wydarzenie należy okazać potwierdzenie przelewu. Realizacja produktów online następuje poprzez przekazanie przez Sprzedawcę Klientowi kodu dostępu (link do spotkania oraz ID spotkania w ZOOM) - za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany przy składaniu zamówienia.

DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Klienta jest Sprzedawca (Lui - Luiza Zaporowska).

 2. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym LUI jest wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w celach:

  1. realizacji przepisów prawa,

  2. założenia konta, realizacji zamówienia, świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w regulaminie

  3. do wysyłki newslettera

  4. działań promocyjnych i handlowych Sprzedawcy.

 1. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez Sprzedawcę

 2. Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy (luizaporowska.sklep@gmail.com).

 3. Niewyrażenie zgody, o której mowa powyżej, równoznaczne będzie z rezygnacją z zakupów w sklepie internetowym.

 4. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klienta są:

  1. w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej S. A., Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi

  2. odpowiednie organy państwowe (na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa).

 1. Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzanych danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a w szczególności:

  1. dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełniania oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Sprzedawcy,

  2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, do którego zostały zebrane,

  3. sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (w przypadkach przewidzianych przepisami prawa) oraz prawo do żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, do którego zostały zebrane.

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie praw danych osobowych.

 2. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 3. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 4. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 5. Serwis internetowy może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta, jeżeli Klienta wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Klienta, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

 6. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.

REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia produktu bez wad.

 2. W przypadku gdy zakupiony produkt jest wadliwy, Klient ma prawo do złożenia Sprzedającemu reklamacji z tytułu rękojmi (podstawa prawna: Kodeks Cywilny).

 3. Reklamacja powinna zostać złożona poprzez wiadomość e-mail na adres luizaporowska.sklep@gmail.com, w tytule wiadomości należy wpisać “Reklamacja do zamówienia nr…” (w miejscu kropek należy wpisać numer zamówienia, z którego pochodzi wadliwy produkt).

 4. W treści wiadomości e-mail należy podać powód reklamacji oraz dane Kupującego (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu), załączając zdjęcie wadliwego produktu, jeśli jest to możliwe. Jeśli nie ma możliwości przekazania zdjęcia, należy poinformować Sprzedawcę dlaczego.

 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail.

 6. W przypadku uznania reklamacji, produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (z powodu braku identycznego produktu), Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny wadliwego produktu wraz z kosztem dostawy lub zaproponuje Klientowi inny dostępny w sklepie produkt o tej samej wartości.

 7. Klient wysyła wadliwy produkt wraz z paragonem fiskalnym na swój koszt na adres:

  Lui - Luiza Zaporowska
  ul. A. Świętochowskiego 1a, 21-400 Łuków

 1. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

ZWROTY I WYMIANA

 1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od momentu otrzymania produktu.

 2. Klient powinien powiadomić Sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy wysyłając wiadomość email na adres: luizaporowska.sklep@gmail.com.

 3. Wraz z odsyłanym produktem do przesyłki należy dołączyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy (pobierz).

 1. Zwracany produkt musi być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania.

 2. Zwracany produkt należy wysłać w opakowaniu firmowym z dołączonym dokumentem sprzedaży (paragon fiskalny wystawiony przez Sprzedawcę), na adres:
  Lui - Luiza Zaporowska
  ul. A. Świętochowskiego 1a
  21-400 Łuków

 1. Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty za jaką Klient zakupił zwracany produkt. Koszty odesłania produktu ponosi Klient.

 2. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 3. Zwrot pieniędzy za odesłany produkt nastąpi w terminie 5 dni od daty otrzymania produktu przez Sprzedawcę przelewem na konto, z którego nastąpiła płatność za zwracany produkt.

 4. Klient ma prawo bezpłatnie wymienić produkt na inny, jeśli cena obu produktów jest jednakowa.

 5. W przypadku wymiany produktu koszt odesłania ponosi Klient, natomiast koszt dostarczenia produktu na wymianę ponosi Sprzedawca.

 6. Produkt odesłany na wymianę nie może nosić śladów użytkowania ani zniszczeń i musi być odesłany w opakowaniu firmowym.

 7. Produkty z kategorii "Joga z Lui" nie podlegają zwrotowi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy Klient może zrezygnować z każdej z usług, które Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną, w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym poprzez powstrzymanie się od korzystania z takiej usługi, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego i ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.

 3. W zakresie umów zawieranych między Sprzedawcą a Klientami niebędącymi Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.

 4. Wszystkie ewentualne spory będą rozstrzygane w sposób polubowny. W przypadku skierowania sporu na drogę sądową właściwym do rozpoznania sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.